a a a

Zamierzenia

 W monasterskich budynkach trwają poważne prace remontowe, koordynowane przez dr inż. Adama Musiuka. Najcenniejsza — w znaczeniu historycznym i architektonicznym — budowla tych ziem odzyskuje dawny kształt, a także dawną rolę prawosławnego centrum religijnego i kulturalnego.

Plany rekonstrukcji i odbudowy monasteru są bardzo ambitne. Wraz z przywracaniem technicznej sprawności zabytkowym budynkom, mnisi suprascy planują przeznaczenie części obiektów klasztornych na działalność religijną, kulturalną i oświatową. Projektowane są:
—        dom pielgrzyma,
—        sale dydaktyczno-oświatowe,
—        muzeum klasztorne.
Wszystkich, którzy chcą wesprzeć, w jakikolwiek sposób,
dzieło odbudowy Monasteru Męskiego Zwiastowania Najświętszej
Marii Panny w Supraślu, prosimy o kontakt.
Nasz adres: 
Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
tel. (+48 85-718-37-80)
www.monaster-suprasl.pl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Supraślu
83-8060-0004-0680-0286-2000-0010

 

serwisy internetowe strony internetowe